Zastávka č.6: Mokřad

Co je to mokřad

Pod pojmem mokřad si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou, která je stále nasycená spodní vodou. Jedná se o území, která tvoří jakýsi přechod mezi suchozemskými a vodními ekosystémy (například bažiny, tůně, rašeliniště, slatiniště, lužní louky a lesy). Dříve tvořily mokřady asi 6% souše.

Význam mokřadů

Mají značnou retenční schopnost (schopnost zadržet vodu) v případě nadměrných srážek. Představují přirozenou zásobárnu vody v krajině, příznivě ovlivňují klima krajiny. Jsou přirozeným prostředím celé řadě rostlin a živočichů pro život v mokřadech přizpůsobených.

Ochrana mokřadů

Ochranu mokřadů řeší tzv. Ramsarská úmluva. Vyhlášena byla v íránském městě Ramsar 2.února 1971. Česká republika přistoupila k této dohodě 1.ledna 1993.